آموخته ام که وابسته نباید شد… نه به هیچکس، نه به هیچ رابطه ای؛ و این لعنتی،نشدنی ترین کاری بود که آموخته ام…

فهرست