آموزه های اخلاقی

آموزه های اخلاقی

ویلیام بنت

مترجم: علی بهفروز

دسته بندی: کتاب عمومی

موضوع اصلی: ادبیات

موضوع فرعی: داستان کوتاه خارجی

 

این کتاب راهنمای چگونه رسیدن به فصایل اخلاقی است. کاری را که متاسفانه بسیاری از والدین و معلمین در حال حاضر انجام نمی‌دهند. تعلیم اخلاق کودکان و نوجوانان از طریق مثال‌های عینی و شخصیت‌های مورد علاقه آن‌ها- این کتاب امیدوار است. انجامش را میسر سازد. آن‌چه این کتاب ارائه می‌دهد چکیده‌ای از داستان‌ها و مقالات مهم از گنجینه عظیم تاریخی و ادبی است که مخاطب آن کودکان و نوجوانان هستند. این کتاب دورانی را، نه چندان دور، به خاطر می‌آورد که بدیهیات همانا درستی‌ها و فضیلت‌های اخلاقی بودند. از این رو نوعی پادزهر است برای انحراف‌ها و گمراهی‌های دوره‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم. امیدواریم که پدر و مادرها با خواندن این کتاب برای فرزندانشان، یا با فرزندانشان، کشف کنند که این کتاب درک آن‌ها و درک فرزندان آن‌ها را از زندگی و اخلاقیات عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد کرد. کتاب در ۹ فصل جداگانه تنظیم شده و هر فصل حاوی مطالبی برای تشویق و تعلیم یکی از فضایل مهم اخلاقی است. فصل اول مشوق شفقت و مهربانی است؛ فصل دوم مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه درباره شناخت مسئولیت، اهمیت آشنایی با آن و لزوم قبول آن است؛ فصل سوم درباره‌دوستی و داشتن دوست خوب است؛ فصل چهارم اهمیت صداقت و شرافتمندی را روشن می‌کند؛ فصل پنجم درباره شجاعت است و نشان می‌دهد ترس و شجاعت هردو در جای خود پسندیده و لازم هستند؛ فصل ششم درس وفاداری به ما می‌آموزد؛ فصل هفتم درباره خویشتن داری و انضباط شخصی است؛ فصل هشتم اهمیت کار را شرح می‌دهد؛ و نهایتا فصل نهم مشوق پشتکار و پایداری در امور زندگی است.

 

فهرست