باهم بودن همه چیز است

 

عکس از محمود مسگرانی

فهرست