با اینکه نمی شناسمت

با اینکه نمی شناسمت

نویسنده: سیده مهسا عالی

۷۸ ص.

تو را در خط به خط کتاب هایی که تا کنون خواندم جست و جو کردم و به هر کجا سفر کردم اثری از تو نیافتم.

تو را نه در اقیانوس، نه در جزیره، نه در قطب شمال، نه در کره ماه ندیدم.

با چه هدفی این جعبه را جلوی درب خانه ام گذاشتی؟ کتاب را که برداشتم پیغامی رسید، نگران نباش کتاب را که باز کنی مرا خواهی دید امان این را بدان که من در خط به خط کتابهایی که خواندی حضور داشتم اما مرا ندیدی.

فهرست