توقف زمان

در زندگی ام یک بار عاشق بوده ام .گمانم همین یکبار از من فرد احساساتی میسازد .این فکر که یک عشق حقیقی داری که پس از رفتنش هیچکس را نمیتوانی با او مقایسه کنی فکر شیرینی ست اما واقعیت وحشتناک است اینکه با از دست رفتن تکه ای از وجودت زندگی کنی.

فهرست