توقف زمان

ایشالا صد و بیست ساله شی..

صد و بیست سال نهایت زندگی تو این دوره زمونست

فقط چن لحظه فکر عمیق میتونه این دعا رو به غلیظ ترین نفرین تبدیل کنه

اونم وقتی که تصور میکنی صد و بیست سالته و همه عزیز ترین افراد زندگیت و از دست دادی اون موقعه که حتی صد و بیست ثانیه هم برات تحملش سخته

حالا تصور کنیم به وجود بیماری به نام پیرنشدن حتی قرنها و قرنها….

فهرست