جاناتان مرغ دریایی

چرا دشوار ترین کار در جهان این است که پرنده ای را متقاعد کنی، آزاد است؟

۶۰ صفحه 

عکس از محمود مسگرانی

فهرست