دختری در جنگ

اما من نمی فهمم چرا به آدما راستش رو نمی گی؟

به هزار دلیل مهم ترینش اینه که نمی خوان حقیقت رو بشنون. اما راستش به خاطر اینه که خودم هم نمی دونم چه جوری بدون این که قضیه رو فراموش کنم برای بقیه تعریفش کنم.

فهرست