دقیقاً چه بگویم

اغلب اوقات تصمیم خریدار مبنی بر اینکه شما را بر کسی مثل شما ترجیح دهد به این بستگی دارد که بتوانید تشخیص دهید دقیقاً چه بگویید، چه هنگام بگویید و چگونه از آن بیشترین بهره را ببرید.
این کتاب درکی عملی از قدرت کلمات به شما می‌دهد و اسبابی فراهم می‌کند تا افرادی که مشتاق موفقیت‌اند به چیزی بیشتر از آنچه می‌خواهند برسند.
دقیقاً چه بگوییم کلاس پیشرفته‌ی هنر تأثیرگذاری و نفوذ کلام و خلق بهترین نتایج فروش در کسب‌وکار است. این کتاب برای هرکس که می‌خواهد در کسب‌وکار و زندگی شخصی‌اش مجاب‌کننده‌تر باشد، ضروری است.

فهرست