ساعت صفر

ساعت صفر

مجموعه شعر سپید

منا نبی زاده مقدم

«میم» را

حرف اول کدام اسم بگذارم؟

تا زبانت

به اشتباه

به سمت نام من،

چرخ بخورد!؟

فهرست