چگونه کمال گرا نباشیم

کتاب “چگونه کمال گرا نباشیم” نوشته استفان گایز، نویسنده موفق آمریکایی درزمینه خودباوری وخودیاری گری همزمان باروز جهانی کتاب چاپ شد.

استفان گایز، نویسنده کتاب “خرده عادت هاست، این کتاب طبق آمار آمازون درلیست پرفروش ترین کتاب های جهان قرارداشته و ” چگونه کمال گرانباشیم” هم همچنان از پرمخاطب ترین کتاب های سال شناخته شده.

قسمتی از مقدمه مترجم :

از سال های زندگی یک کودک به او گفته می شودکه داخل خطوط رنگ آمیزی کندواگر ازخط بیرون بزند، به او می گوییم که نقاشی اش غیرقابل قبول است.این همان کمال گرایی وطرز فکرمحدود کننده است. برخلاف آن، معمول گرایی به مااجازه میدهد که بیرون ازخطوط وحد وحدود ازپیش تعیین شده رنگ آمیزی کنیم، آن جاکه موقعیت های رسیدن به موفقیت بی شماراست.اشتباهات مجازند وقضاوت درمورد خودبه حداقل می رسد.

کمال گرایی دردنیایی پراز ناکاملی ها، همچون تله ای است که انسان را گرفتارتوهم برتر بودن کرده و او راازقدمی به جلوبرداشتن، بازمی دارد. شاید فکر کنیدکه ایده ای آرمانی است، امافقط فکری بازدارنده است. فکربرتربودن ودر حدکمال بودن، آن چنان ذهن تان رااسیرخود میکند که ازترس آن که نتوانید آنچه درذهن دارید رادرحد کمال اجرا.کنید، حتی قدمی هم درآن مسیربرنمیدارید.

#استفان_گایز

#چگونه_کمال_گرا_نباشیم

فهرست