کار عمیق

 

قانون اندک های اساسی: در بسیاری از موارد تنها بیست درصد از عوامل باعث به وجود آمدن هشتاد درصد از تاثیرات میشود.

برای مثال هشتاد درصد از سود یک شرکت تنها از بیست درصد مشتریان به دست می آید، هشتاد درصد از ثروت ملی در اختیار بیست درصد از شهروندان آن است و علت هشتاد درصد از اشکالات نرم افزاری فقط بیست درصد از باگ های شناسایی شده هستند.

این پدیده زیربنایی ریاضی دارد اما وقتی سودمندتر میشود که به ما مدام یادآوری کند که عوامل مختلف به طور مساوی در به وجود آمدن نتیجه سهم ندارند.

بیاید فرض کنیم که این قانون بر اهداف زندگی شما نیز حاکم است. همانطور که اشاره کردیم فعالیت های مختلفی در رسیدن به این اهداف دخیل هستند. قانون اندک های اساسی به ما یادآور میشود که چیزی در حدود بیست درصد از این فعالیت ها، بخش اعظمی از منافع را ایجاد میکنند.

 

فرض کنیم که میتوانید ده تا پانزده فعالیت مهم را برای رسیدن به هر هدف خود به ترتیب اهمیت فهرست کنید اما آنچه این قانون به آن اذعان دارد این است که دو سه فعالیت اولِ این فهرست هستند که در موفقیت یا عدم موفقیت شما بسیار تعیین کننده میباشند و باید بر همان دو سه فعالیت مهم بیشترین تمرکز را داشته باشید.

فهرست