کاش کسی جایی منتظرم باشد 

۱۶۸صفحه

(عکس از محمود مسگرانی)

فهرست