گریز دلپذیر

بشر تنها بخاطر خواسته ی لجوجانه اش محکوم شده و فلسفه یعنی یادگیری چگونه مردن.

بدون او چیزی فراتر از نیمی از خودم نیستم.

بچه ها نمی توانند در خانه ای که آدم ها دیگر هم را دوست ندارند بزرگ شوند. شاید قد بکشند اما پر و بال نمی گیرند.

همه برای یکی و یکی برای همه…

زمان همیشه کسانی که همدیگر را دوست دارند از هم جدامی کند و هیچ چیز ماندگار نیست.

فهرست