زن کابین ۱۰

شخصی که وحشت زده شده باشد هرگز نمیتواند واقعیت را ببیند وترجیح میدهد که در تخیلات خودش پنهان شود.

عکس و متن از مینا منصوری مقدم

@micheal_nimafild

فهرست