مجموعه ۱۰۱ داستان موفقیت در کسب و کار و مهارتهای زندگی

و اینک آخرین اثر از مسعود لعلی

داستان ها و تمثیل های جدید برای غنی ساختن زندگی و موفقیت درکسب و کار

 

فهرست