تفکیک کننده

تفکیک کننده پیش فرض
تفکیک کننده کوتاه
تفکیک کننده تمام صفحه
شما می توانید آیکون ها و اندازه های مختلف را تنظیم کنید
رنگ های مختلف، سبک خط و ضخامت
شما می توانید هر متن را اینجا بنویسید
همچنین همه جدایی ها
خوب نگاه کن
در زمینه سفارشی
فهرست