لینک های اجتماعی

۲۹ مارک های از پیش تعریف شده و موارد سفارشی نامحدود

Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Flickr
Behance
Instagram
Xing
Pinterest
Skype
WhatsApp
Dribbble
Vkontakte
Tumblr
SoundCloud
Twitch
Yelp
DeviantArt
Foursquare
GitHub
Odnoklassniki
۵۰۰px
Houzz
Medium
Tripadvisor
RSS
This is a Custom Item 2

۵ سبک و سه رنگ

YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor
YouTube
Instagram
SoundCloud
Tripadvisor

بی نهایت سایز بندی

Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Flickr
Behance
Instagram
Xing
Pinterest
Skype
Dribbble
Vkontakte
Tumblr
SoundCloud
Twitch
Yelp
DeviantArt
Foursquare
GitHub
Odnoklassniki
۵۰۰px
Houzz
Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Flickr
Behance
Instagram
Xing
Pinterest
Skype
Dribbble
Vkontakte
Tumblr
Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Behance
Instagram
Dribbble
فهرست