آموزه های اخلاقی

آموزه های اخلاقی ویلیام بنت مترجم: علی بهفروز این کتاب راهنمای چگونه رسیدن به فصایل اخلاقی است. کاری را که متاسفانه بسیاری از والدین و معلمین در حال حاضر انجام نمی‌دهند. تعلیم اخلاق کودکان و نوجوانان از طریق مثال‌های عینی و شخصیت‌های مورد علاقه آن‌ها- این کتاب امیدوار است. انجامش را میسر سازد. آن‌چه این...
فهرست