ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

ایستاده در استوای شب

ایستاده در استوای شب شهریار وقفی‌پور اشتباهم بود که از اول کرایه را طی نکرده بودم، اما آن روز روزِ خوش‌شانسی‌ام بود و نمی‌شد اتفاق بدی برایم بیافتد، البته روز که نه، شب بود، و تازه شب که نه؛ روز دیگری بود که ساعتی نه، چند دقیقه‌ای از شروعش گذشته بود و بعید نبود آن...
فهرست