جیسون

هی، صبر کن... جیسون مترجم: محمد حسینی مقدم این کتاب داستان دو دوست در دوران کودکی است. دورانی که به ظاهر مجموعه ای است از تابستان های تنبل و کش دار. دورانیکه به بازی کردن و کتاب خواندن و فکر کردن به آینده می گذرد. آینده ای که برای بچه ها بی نهایت است، در...
فهرست