حسین مسعودی‌ خراسانی

ارثیه باد جروم لارنس رابرت. ای. لی مترجم: حسین مسعودی‌ خراسانی بعضی وقت ها من فکر میکنم که پشت بساط دکان ترقی مردیست که میگوید: «آقا ما تلفن به شما می دهیم ولی در عوض شما باید از خلوت و لطف خلوت گزینی دست بردارید. خانم به شما حق رای می دهیم ولی قیمتش اینست...
فهرست