حواست نیست: مصیبت های نشنیدن

کیت مورفی مترجم: نازنین فاطمه سوداگر در حقیقت منزلت گوش سپردن بس فراتر از سخن گفتن است. همین دل ندادن به سخن هاست که آتش جنگ ها را افروخته، دارایی ها را به باد داده و دوستی ها را تباه کرده است. کالوین کولیج در گفته ی مشهور خود ابراز داشته: «اگر اجبار و الزام...
فهرست