خلق مدل کسب و کار

الکساندر اوستروالدر ایوز پیگنر ترجمه زینب عفتی
فهرست