دلایلی برای زنده ماندن

مت هیگ مترجم: نازنین فاطمه سوداگر من «بودن» را می خواهم. دوست دارم آن را بخوانم، بنویسم، احساس کنم. دلم می خواهد بودن را زندگی کنم. دلم می خواد در این عمری که به یک چشم بر هم زدن تمام می شود، تا می توانم لحظه ها را به احساس کردن و لمس کردن بگذرانم....
فهرست