راث ویر

دروغ‌بازی راث ویر مترجم: محمدجواد شیری بازنچه تیا و کیت به هم نگاه کردند و بدون صحبت کردن، حرف‌هایی بین آنها رد و بدل شد؛ مثل نوعی بار الکتریکی که از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود. انگار داشتند تصمیم می‌گرفتند که چطور جواب مرا بدهند. سپس کیت لبخندی زد؛ لبخندی کوتاه و مرموز....
فهرست