رباعیات خیام

رباعیات خیام به خط: سید جمال هاشمی کیا تصحیح و مقدمه: سید خلیل حسینی عطار ویرایش: نفیسه محمدزاده
فهرست