ساعت صفر

ساعت صفر (مجموعه شعر سپید) منا نبی زاده مقدم «میم» را حرف اول کدام اسم بگذارم؟ تا زبانت به اشتباه به سمت نام من، چرخ بخورد!؟
فهرست