عادت های انعطاف پذیر

استفان گایز مترجم بهاره پژومند انعطاف پذیری به مهناب «تاب آوری» است: توانایی تحمل فشار. هدف گذاری های معمول به خوبی کار می کنند تا اینکه فشار زندگی مدرن پوسته خشک و غیر قابل انعطافشان را در هم می شکند. عادت های انعطاف پذیر سیال اند: می توانند شکل و شدنشان را تغییر دهند تا...
فهرست