عروج

عروج استیون کینگ برگردان: محمد غفوری اولین باری بود که دونالدسون را تنها می‌دید و مراقب بود پا را از چارچوب در فراتر نگذارد و یا حرکت ناگهانی‌ای نکند. دونالدسون طوری به نظر می‌رسید که انگار اگر خطایی از اسکارت سر بزند از پله ها می‌پرد پایین و مثل یک گوزن فرار می‌کند. موهای بلوند...
فهرست