فاطمه ابراهیمیان

مهتاب دفتر شعر فاطمه ابراهیمیان خواهش نکن تو از من این خواهشت بهانه است حرفی نزن تو از درد این دردها کنایه است با من بخوان که این شعر تفسیری عاشقانه است با من بنوش این می مستی ندارد ای دوست بنشین کنار چشمم این اشک ها گلایه است با من بمان که این عشق...
فهرست