فیل ام. جونز

فیل ام. جونز ترجمه: بهاره پژومند ۱۰۲ ص. اغلب اوقات تصمیم خریدار مبنی بر این که شما را بر کسی مثل شما ترجیح دهد به این بستگی دارد که بتوانید تشخیص دهید دقیقا چه بگویید، چه هنگام بگویید و چگونه از آن بیشترین بهره را ببرید. این کتاب درکی عملی از قدرت کلمات به شما...
فهرست