لمس بشر

لمس بشر میچ آلبوم برگردان: شهرزاد ضیائی میچ آلبوم نویسنده ی بشردوست آمریکایی پس از شیوع بیماری کرونا تصمیم گرفت تا در جهت مبارزه با این بلای خانمان سوز از طریقی به مردم شهر خود و در نهایت به همه ی مردم جهان کمک کند. برای سرعت بخشیدن به این روند به جای فروش کتاب...
فهرست