منا نبی زاده مقدم

ساعت صفر (مجموعه شعر سپید) منا نبی زاده مقدم «میم» را حرف اول کدام اسم بگذارم؟ تا زبانت به اشتباه به سمت نام من، چرخ بخورد!؟
فهرست