ویکتور فرانکل

نویسنده: ویکتور فرانکل مترجم: علیرضا ارجاع اندیشه‌ای در ذهنم نشست، برای اولین بار در زندگی حقیقتی را دریافتم که شاعران بسیاری آن را به شعر درآورده‌اند و اندیشمندان بسیاری آن را غایت فرزانگی نامیده‌اند. آن حقیقت این است که عشق والاترین هدفی است که انسان در جست‌وجوی آن است؛ آنجا بود که معنای بزرگ‌ترین رازی...
فهرست