1 اصل را نشانم بده

اصل را نشانم بده مارکوس باکینگهام ترجمه بهاره پژومند اصلی‌ترین توصیه‌ی رهبران برای ساختن رهبران جدید مارکوس باکینگهام در ۱۹۸۷ با مدرک کارشناسی ارشد در علوم اجتماعی و سیاسی از دانشگاه کمبریج فارغ‌التحصیل شد. باکینگهام در طول هفده سال همکاری‌اش با موسسه گالوپ، در هدایت پژوهش‌هایی در مورد بهترین رهبران، مدیران و محیط‌های کاری دنیا...
فهرست