آنا گاوالدا

بازی دوستانه آنا گاوالدا مترجم: الهام توانا «او همیشه از مرگ می‌گفت. همیشه... برای این‌که این مرگ پتیاره را به مبارزه بطلبد، برای اینکه به ستوهش آورَد. چون می‌دانست که همه با آن روبه‌رو خواهند شد، دانستنِ این برایش حیاتی بود. و به همین دلیل باید یکدیگر را لمس کرد، دوست داشت، باید نوشید، جَوید،...
فهرست