با اینکه نمی شناسمت

با اینکه نمی شناسمت نویسنده: سیده مهسا عالی ۷۸ ص. تو را در خط به خط کتاب هایی که تا کنون خواندم جست و جو کردم و به هر کجا سفر کردم اثری از تو نیافتم. تو را نه در اقیانوس، نه در جزیره، نه در قطب شمال، نه در کره ماه ندیدم. با چه...
فهرست