خدیجه میرشکار

تا نیمه‌ی راه (خاطرات شفاهی خدیجه میرشکار اولین زن اسیر ایرانی) ابوالقاسم علیزاده (آل یاسر) «تا نیمه‌ی راه» خاطرات شفاهی خدیجه میرشکار اولین زن اسیر ایرانی جنگ تحمیلی ایران و عراق است که ابوالقاسم علیزاده (آل یاسر) از راه مصاحبه با خانم میرشکار، آنها را گردآوری و بازنویسی کرده‌است: چشمان پر از اشک خدیجه قادر...
فهرست