خلیل حسینی عطار

نویسنده: خلیل حسینی عطار وحید حسینی عطار کتاب صوتی «تاریخ ما، به شهادت خودش، در طول قرون به‌ویژه پیش از مشروطیت، تاریخی مذکر بوده است؛ یعنی تاریخی بوده است که همیشه مرد، ماجراهای مردانه، زور و ستم‌ها و عدل و عطوفت‌های مردانه، نیکی‌ها و بدی‌ها، محبت‌ها و پلشتی‌های مردانه بر آن حاکم بوده‌اند. زن اجازه‌ی...
فهرست