ده درصد شاد‌تر

ده درصد شاد‌تر دن هریس مترجم: محمد غفوری "صدای درونم یک احمق است". هرچند که معتقدم حقیقت دارد. صدای درون من می تواند به معنای واقعی خسته کننده باشد. به جرئت می گویم که صدای درون شما هم همین‌طور است. اغلبِ ما چنان شیفته ی مکالمه ای بی وقفه با خودمان شده ایم که حتی...
فهرست