دیوید سداریس

دیوید سداریس برگردان: فاطمه قربانپور ص. کالیپسو مجموعه ای از داستان های طنز درباره ی زندگی روزمره ی دیوید سداریس و اقوام و دوستان عجیب و غریبش است. کتاب پر از لحظاتی است که وادارتان می کند بلند بلند بخندید و به این فکر کنید چقدر به کتاب های طنز در زندگی احتیاج دارید. شوخی...
فهرست