زینب عفتی

مارک زاکرمن ترجمه زینب عفتی این کتاب به‌منظور ارائه‌ی اطلاعاتی منتشر شده است که تا حد ممکن دقیق و قابل‌اعتماد هستند. با این وجود، خرید این کتاب به‌معنی قبول این واقعیت است که ناشر و نویسنده‌ی کتاب به‌هیچ‌وجه متخصصین موضوعات موردبحث نیستند و توصیه‌ها و پیشنهادات ذکرشده در کتاب فقط ‌به‌منظور آگاهی خواننده مطرح شده‌اند....
فهرست