ستاره جهانی

به تماشای شعر سهراب اشعار سهراب سپهری همراه با نقاشی های ستاره جهانی من «ودا» می خوانم، گاهی نیز طرح می ریزم سنگی، مرغی، ابری. آفتابی یکدست سارها آمده اند. تازه لادن ها پیدا شده اند. من اناری را، می کنم دانه، به دل می گویم: خوب بود این مردم، دانه های دلشان پیدا بود....
فهرست