سعید قربانیان

دوباره فکر کن جیسون فراید مترجم: سعید قربانیان کتاب پیش رو نوعی متفاوت ار کتاب های تجاری است که برای افراد مختلف -از کسانی که تا به حال حتی تصور راه اندازی تجارت نداشتند تا آنهایی که قبل از تجارت موفق خود را دارند- متناسب است. برای کار آفرینان سختگیر،افراد زرنگ و فعال دنیای تجارت...
فهرست