ضرورت گرایی (اصل گرایی): گرایش اصولی به کمترین ها

ضرورت گرایی (اصل گرایی): گرایش اصولی به کمترین ها گرگ مک کئون ترجمه زینب عفتی زندگی ضرورت‌گرایانه یعنی زندگی بدون پشیمانی. اگر چیزی که واقعا اهمیت دارد را به درستی شناسایی کنید و زمان و انرژی خود را برای آن سرمایه‌گذاری کنید، دیگر چیزی برای پشیمانی وجود ندارد. این‌گونه به زندگی خود افتخار خواهید کرد.
فهرست