عادت های خوب، عادت های بد: دانش ایجاد تغییرات مثبت و ماندگار

عادت های خوب، عادت های بد: دانش ایجاد تغییرات مثبت و ماندگار وندی وود ترجمه بهاره پژومند ‌این کتاب در مورد کارهای روزانه و اهمیت دادن به آنهاست. بخش عظیمی از زندگی ما از طریق خود عادت پذیرمان در جریان است. این بخش از ما آهسته‌تر از ادراک آگاهانه‌مان حرکت می‌کند. مدتی طول می‌کشد که...
فهرست