لیزا وینگیت

پیش از آنکه مال تو باشیم لیزا وینگیت مترجم: علیرضا ارجاع ... داستان دیگری شورع شد. حماسه‌ای از نوزاد دختری با موهای طلایی، که همان‌طور که سابقه کثیف جورجیا تنا نشان می‌دهد او را پس از تولد فورا از مادرش جدا کرده بود. مدارک جعلی امضا می‌شوند و یا خیلی ساده به مادر خسته گفته...
فهرست