کامیار شادمانفر

کامیار شادمانفر ۶۶ ص. یک بازاریاب موفق باید واقع بین باشد و فروش خود را با شرایط روز تطبیق دهد. اغلب مردم خریدار کالا نیستند، بلکه اغلب نام آن را می خرند. و از بُعد دیگری می‌توان گفت که مردم خریدار کالا نیستند، بلکه به جای آن منافع آن کالا برایشان مهم است و آن...
فهرست