دقیقاً چه بگویم

اغلب اوقات تصمیم خریدار مبنی بر اینکه شما را بر کسی مثل شما ترجیح دهد به این بستگی دارد که بتوانید تشخیص دهید دقیقاً چه بگویید، چه هنگام بگویید و چگونه از آن بیشترین بهره را ببرید. این کتاب درکی عملی از قدرت کلمات به شما می‌دهد و اسبابی فراهم می‌کند تا افرادی که مشتاق...
فهرست